De collecte op Roepingenzondag is in het Bisdom Breda bestemd voor de Mgr. Frenckenstichting voor de opleiding van priesters en diakens voor het bisdom: IBAN NL05 INGB 0668430907 t.n.v. Frenckenstichting te Breda

De gebedskring roepingen van het Bisdom Breda komt tweemaal per jaar bijeen om samen te bidden om roepingen. In het voorjaar op Roepingenzondag (Bovendonk, Hoeven). In het najaar op Willibrordzondag (H. Antoniuskathedraal, Breda).

Roepingenzondag

Roepingenzondag is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Het Concilie vroeg hiermee goede aandacht voor de roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Daarnaast sprak het Concilie over de Kerk als een gemeenschap van geroepenen.

Roepingenzondag vindt jaarlijks plaats op de vierde zondag van Pasen. De evangelielezing op deze zondag is de lezing over de Goede Herder (Johannes, hoofdstuk 10).

In het Bisdom Breda komt de gebedskring roepingen tweemaal per jaar samen om te bidden om roepingen: in het voorjaar op Roepingenzondag en in het najaar op Willibrordzondag. De bijeenkomsten zijn afwisselend op Bovendonk in Hoeven en in de kathedraal in Breda.

Mensen die het gebed om roepingen mee willen dragen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de gebedskring. Bisschop Liesen: “Het is goed om zo biddend samen te zijn. De wens van Jezus dat wij zouden bidden om wat God wil geven, mag ons telkens bijeenbrengen.”

Lid worden van de gebedskring roepingen is gratis en kan via:
T 076 5223444 (ochtenden), E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl.